TillbakaGemenskapen

Altarsten

En altarsten/sepulkralsten från ett hemma- eller bär­altare hittat vid arkeologiska grävningar i Sigtuna. Stenen består av slipad och polerad grekisk porfyrit och har med all säkerhet varit inmonterad i ett trä­altare.

Stenen är endast omkring sex gånger sex centimeter stor men avsaknaden av bevarade kanter tyder på att den tidigare har varit större. Den har en grön slipad och polerad yta som framhäver materialets höga kvalitet.

Sepulkralstenen har varit inmonterad i ett hemma- eller resealtare. Dessa var flyttbara och enklare altaren av trä som inte var avsedda för en permanent plats i en kyrka. I norra Europa är dessa altartyper speciellt vanliga från missionstiden och kristnandet. Mycket få hela bäraltaren finns bevarade idag. Stenens funktion var att fungera som ett slutet lock och markera platsen för en relikgömma. Varje altare skulle ha minst två reliker inneslutna i sig och de fungerade därmed under mässfirandet som en länk till dem som gått före i tron.

Altaret bestod ­huvudsakligen av trä där sepulkralstenens polerade yta markerade altaret och relikernas speciella betydelse. När altaret användes för att fira mässa skapades en kyrka i miniatyr omkring det. Relikgöm­man i det flyttbara altaret ersatte då de helgongravar som skulle finnas i alla invigda kyrkor. Alla altare, även rese- och hemmaaltaren skulle vara invigda av en biskop vilket ytterligare understryker hur dessa föremål hade en specifik funktion och bildade ett kyrkorum där de användes.

Typen av altaren var mycket vanligt förekommande i östkyrkan vilket ytterligare understryker de nära kontakter som fanns mellan den tidiga kristenheten i Sigtuna och östkyrkan. Sigtuna är norra Europas främsta fyndplats för sepulkral­stenar.

Denna sten är sannolikt från 1000-talet och tillhör tiden för den första etableringen av kristna församlingar i staden.