Svenska kyrkans kulturarv

I Sverige har vi ett kulturarv av rang: en av världens största samlingar av medeltida kyrkokonst. Även i den mest oansenliga landsortskyrka finns ofta fantastiska konstverk. Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av vårt kulturarv: flera tusen kyrkobyggnader i hela landet.

Detta kulturarv har byggts upp under närmare ett årtusende och i växelverkan med andra delar av vårt samhälle. Genom kyrkans historiska ställning avspeglar och utgör kyrkobyggnaderna en väsentlig del av vår historia.

Vid millennieskiftet blev Svenska kyrkan ett självständigt samfund och församlingarna ägare och ansvariga för alla kyrkobyggnader. Det är ett stort och långsiktigt åtagande: om det historiska perspektivet sträcker sig tusen år bakåt, så sträcker sig ansvaret för att bevara, använda och utveckla detta kulturarv minst lika många år framåt. Staten tar ett stort ansvar genom ekonomisk ersättning till vården av kyrkorna. Det största bidraget står Svenska kyrkans medlemmar för genom kyrkoavgiften.

Det är av stor betydelse att detta gemensamma kulturarv bevaras till kommande generationer.