TillbakaHeliga Birgitta

Birger Perssons Gravhäll

Gravhäll med motiv och kantskrift i majusker utförd i mörk polerad flandrisk kalksten. Gravhällen avbildar lagman Birger Persson och hans hustru Ingeborg Bengtsdotter.

Gravhällen är placerad på en upphöjning av kalksten utförd vid 1970-talets restaurering. Den ersatte då en tidigare upphöjning. Hällens centrala fält har en man och kvinna som huvudmotiv. Mannen är framställd bedjande och bär vapenrock, brynja samt ett skärp med hans svärd och sköld framför. Kvinnan som också är bedjande är klädd i hustrudok och fotsid kjortel. Vid mannens fötter finns ett lejon och vid kvinnans en hund. Båda två är inställda i gotiska valvbågar. Ovanför paret i arkitektoniska former finns två miniatyrscener där parets själar tas emot i himmelen medan helgon svingar rökelsekar.

Längs med parets kanter avbildas deras gemensamma sju barn inställda i valvbågar. Bland dem finns den heliga Birgitta längst ned på kvinnans vänstra sida. Längs kanten runt stenen finns en latinsk inskrift som lyder i översättning: ”Här ligger den ädle riddaren, herr Birger Persson, Lagman i Uppland, bed för oss och hans hustru Ingeborg med deras barn. Må deras själar vila i frid.” Stenens bildyta är idag skadad. Detta har sannolikt skett efter 1700-talets början.

Lagman Birger Persson tillhörde sin samtids absolut största jordägare i Sverige. Detta avspeglas i hans gravhäll som tillhör den svenska medeltidens mest dyrbara monument. Stenens huvudfigu­rer är idag mycket skadade men de äldre kopparstick som finns bevarande av stenen visar mycket fint utmejslade figurer. Tidigare har sannolikt stenens figurer och text varit förgyllda och ytan än mera blankpolerad. Hällen måste i sin fulla prakt ha framträtt som ett av domkyrkans mest storslagna och dyrbara monument.

Sannolikt fanns från början även släktens banér och sköldar upphängda ovanför graven. Dessa har enligt konsthistorikern Herman Bengtsson sanno­likt gått förlorade relativt tidigt i domkyrkans historia.

Porträttavbildningarna på stenen är av stort intresse då bland de avbildade barnen finns det äldsta bevarade porträttet av den heliga Birgitta. Birgittas porträtt, liksom hennes föräldrar lagman Birger och hans hustru, är stiliserade ideal­porträtt och ska inte ses som återgivningar av deras faktiska utseende. Snarare ska de framhäva barnets oskyldighet i Birgitta och hennes syskon, fromheten hos föräldrarna och riddarens dygder i lagman Birger samt trofastheten hos hans hustru. Stenen ger på så vis en god bild av de högre samhällsklassernas ideal vid tiden för dess tillkomst.